INFORMACJA

przekazywana w związku z wykonaniem obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)

Kto jest administratorem danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z wiążącymi strony relacjami biznesowymi, którymi może być zawarcie i realizacja umowy, realizacja zamówienia lub przesłaniem oferty, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, jest Delegate IT sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450 (dalej jako ADO).

Jak się można skontaktować z administratorem danych

ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: rodo@delegate.pl, za pomocą telefonu: 15 813 66 66, drogą pocztową: Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450.

Skąd pozyskaliśmy Pani/Pana dane

Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do realizacji relacji biznesowych łączące strony.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f) Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Dane przetwarzane będą w związku z zawartą umową, udzieloną zgodą (podczas rozmowy telefonicznej / w wiadomości e-mail), koniecznością realizacji umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy. Ponadto dane przetwarzane są w związku
z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO oraz koniecznością wynikającą z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO takich jak udzielenie odpowiedzi na Pani/Pana pisma i wnioski.

Po co nam dane osobowe

Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem, w tym do przesłania oferty lub złożenia zamówienia. Ponadto dane przetwarzane są do następujących celów: prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sprzedaży produktów i usług, dochodzenia roszczeń, archiwizacji, udzielenia odpowiedzi na pisma i wniosku, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na ADO. W przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem (przesłanie oferty, założenie zamówienia) może być niemożliwe lub utrudnione.

W przypadku danych, które zostały przekazano do ADO w celu realizacji umowy lub w związku z relacjami biznesowymi łączącymi strony umowy przesłanką do przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.

Pani/Pana dane mogą być także wykorzystane do celów prowadzenia działań marketingowych, jednak będzie się to dziać dopiero po uzyskaniu od Pani/Pana odrębnej zgody.

Jakie kategorie danych przetwarzamy

Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych:

  • dane podstawowe takie jak imię i nazwisko, w celu identyfikacji,
  • dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną,
  • dane adresowe, w celu wysyłki zamówienia,
  • dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji.

Jak długo będziemy przetwarzać dane osobowe

Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy lub innych łączących strony relacji biznesowych oraz po zakończeniu umowy przez okres wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych, podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń. W przypadku danych, które są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody do czasu jej wycofania.

Z kim dzielimy się danymi

Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie finansowo-księgowym. Pani/Pana dane mogą być także udostępnione firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać do Pani/Pana przesyłki, kancelariom prawnym, którym ADO zlecił np. prowadzenie postępowanie, podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Czy przekazujemy dane do Państw trzecich

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Jak ma Pani/Pan uprawnienia

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.

W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.

Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu

Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.