Polityka prywatności

data ostatniej modyfikacji:17 marca 2023

 

Postanowienia ogólne

Administratorem danych i podmiotem zarządzającym stroną internetową www.delegate.pl jest Delegate IT sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, Stalowa Wola 37-450.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych drogą mailową na adres: rodo@delegate.pl.

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników serwisu www.delegate.pl.

Polityka prywatności służy jako pomoc w zrozumieniu, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE           L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 i nast.);

Dane Osobowe.  To dane o Tobie; oznaczają dane osobowe w rozumieniu art. 4 RODO, a zbierane za pośrednictwem serwisu oraz przetwarzane przez Delegate IT sp. z o.o.;

Przetwarzanie. To dokonywane przez nas operacje na danych osobowych. Przez przetwarzanie rozumiemy czynności takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie
i usuwanie danych osobowych, a zwłaszcza te operacje, które usprawniają kontakt między nami;

Serwis. To strona dostępna pod adresem www.delegate.pl;

Jakie dane gromadzimy i w jaki celu?

Wszelkie dane gromadzimy na dwa sposoby:

 1. Informacje podawane dobrowolnie przez Ciebie, podczas wysyłania do nas korespondencji, w tym w formie listów elektronicznych, podczas rozmowy telefonicznej lub bezpośredniej, poprzez wypełnienie formularza na naszej stronie internetowej bądź aplikowanie na stanowisko pracy;
  • Formularz kontaktowy. W zakładce naszego Serwisu pod nazwą „KONTAKT” znajduje się formularz, za pomocą którego, masz możliwość skontaktowania się z nami w zakresie świadczonych przez nas usług, podając: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Tak podane dane przetwarzane będą wyłącznie w celu, dla którego zostały nam udostępnione – przygotowania oferty, udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem administratora, tj. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody bądź zgód, Twoje dane osobowe przekazane nam w formularzu kontaktowym, możemy również przetwarzać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w celu marketingu produktów i usług i kontaktowanie się Tobą w formie email/sms/mms i/lub w celu prowadzenia działań handlowych i kontaktowanie się z Tobą za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Zgody

 • Oferty pracy. W naszym serwisie, w zakładce oznaczonej jako „KARIERA”, znajdują się aktualne rekrutacje. Zainteresowane osoby mają możliwość aplikowanie na wymienione stanowiska. Tak pozyskane dane wykorzystujemy w celu rekrutacji, na podstawie 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. dnia Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1320), ich podanie jest niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji. Ponadto dodatkowe dane osobowe niewymienione w przepisach prawa (np. wizerunek, zainteresowania) przetwarzamy w oparciu o przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnej zgody kandydata, którą wyraził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne, a ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać dane osobowe kandydata zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać dane osobowe kandydata w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami                               w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi, tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 1. Informacje uzyskiwane podczas korzystania z naszej strony internetowej – wśród nich mogą być:
  • Informacje w dziennikach serwerów – nasze serwery automatycznie zapisują takie dane, jak żądanie strony wysyłane przez użytkownika, datę i godzinę żądania, dane urządzenia (np. model sprzętu), typ przeglądarki, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, adres IP oraz tzw. pliki cookies.
  • Adres IP – każdy komputer podłączony do Internetu ma przypisany niepowtarzalny numer, czyli adres IP. Na jego podstawie można np. zidentyfikować kraj, z którego dany użytkownik łączy się z siecią.
  • Pliki cookies (tzw. ciasteczka) – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Więcej o tym przeczytasz poniżej w punkcie pn. W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Komu przekażemy Twoje dane?

Twoje dane osobowe nie będą ujawniane podmiotom trzecim z wyłączeniem organów i podmiotów zaangażowanych w procesie świadczenia Tobie usług.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

 • Dane osobowe przekazane w celu rekrutacji będą przetwarzane przez 6 miesięcy do czasu zakończenia rekrutacji na dane stanowisko, w przypadku wyrażenia zgody przez Kandydata również na potrzeby przyszłych rekrutacji, przez okres 12 miesięcy od przekazania danych.
 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą przetwarzane przez Administratora przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę Partnerów/Klientów Delegate IT sp. z o.o. i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane m.in. do wysyłania informacji marketingowych oraz handlowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika.
 • Administrator Serwisu będzie także przechowywał dane osobowe Użytkownika i wykorzystywał je w razie potrzeby, aby dotrzymać swoich zobowiązań prawnych, rozstrzygać spory i egzekwować postanowienia umów.

Jakie przysługują Ci prawa?

To Ty, jako użytkownik naszego serwisu decydujesz o zakresie i celu przetwarzania. W każdej chwili masz prawo do:

 1. Dostępu do danychoraz otrzymanie ich kopii. Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:
 2. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych,
 3. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
  o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych,
  o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską,
 4. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 5. Do sprostowania (poprawiania) danych. Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne);
 6. Do usunięcia danych(prawo do bycia zapomnianym) – jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane możesz żądać, abyśmy je usunęli. Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
 7. wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu
  o Twoją zgodę;
 8. Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 9. wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu, a sprzeciw został uznany za zasadny;
 10. Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz historię aplikacji, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych
z korzystaniem z naszych usług.

 1. Ograniczenia przetwarzania danych– możesz żądasz, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie, lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:
 2. gdy kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas ograniczymy ich wykorzystanie na czas potrzebny nam do sprawdzenia prawidłowości Twoich danych;
 3. gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 4. gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 5. gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.
 6. Do wniesienia sprzeciwuwobec przetwarzania. Jeżeli Twój sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania Twoich danych osobowych, usuniemy Twoje dane, wobec wykorzystania których wniosłeś sprzeciw;
 7. Do przenoszenia danych– masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanzym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, np. CSV, dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;
 8. Wniesienia skargido organu nadzorczego. Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień. Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.

W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Wizyta w naszym serwisie internetowym wiąże się z koniecznością tworzenia małych plików tekstowych, umieszczanych na Twoim komputerze, tablecie lub smartfonie przez przeglądarkę, służących do identyfikacji Użytkownika, jego osobistych preferencji oraz podnoszenia jakości oferowanych przez nas usług. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Niezbędne (5)

Niezbędne pliki cookie mają kluczowe znaczenie dla podstawowych funkcji witryny i witryna nie będzie działać w zamierzony sposób bez nich. Te pliki cookie nie przechowują żadnych danych umożliwiających identyfikację osoby.

Nazwa cookie

Opis zastosowania pliku cookie

Termin wygaśnięcia pliku cookie

CookieLawInfoConsent

Zapisuje stan przycisku domyślnego dla danej kategorii i status CCPA. Działa tylko w koordynacji z głównym cookie.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-necessary

Ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, ten plik cookie służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii “Niezbędne” .

1 rok

cookielawinfo-checkbox-functional

Plik cookie jest ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, aby zarejestrować zgodę użytkownika na pliki cookie w kategorii “Funkcjonalne”.

1 rok

cookielawinfo-checkbox-analytics

Ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, ten plik cookie służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii “Analytics”

1 rok

cookielawinfo-checkbox-advertisement

Ustawiony przez wtyczkę GDPR Cookie Consent, ten plik cookie służy do rejestrowania zgody użytkownika na pliki cookie w kategorii “Reklama”

1 rok

cookielawinfo-checkbox-others

Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to store the user consent for cookies in the category “Others”.

1 rok

elementor

Ten plik cookie jest używany przez motyw WordPress strony internetowej. Pozwala on właścicielowi strony na wdrożenie lub zmianę treści strony w czasie rzeczywistym.

Nigdy

_GRECAPTCHA

Ten plik cookie jest ustawiany przez usługę Google recaptcha w celu identyfikacji botów, aby chronić stronę internetową przed złośliwymi atakami spamu.

5 miesięcy i 27 dni

Analityczne (3)

Analityczne pliki cookie służą do zrozumienia, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcję z witryną. Te pliki cookie pomagają dostarczać informacje o metrykach liczby odwiedzających, współczynniku odrzuceń, źródle ruchu itp.

Nazwa cookie

Opis zastosowania pliku cookie

Termin wygaśnięcia pliku cookie

_ga

Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego. Plik cookie przechowuje informacje anonimowo i przypisuje losowo wygenerowany numer w celu rozpoznania unikalnych odwiedzających.

1 rok 1 miesiąc 4 dni

_gid

Instalowany przez Google Analytics, plik cookie _gid przechowuje informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z witryny, tworząc jednocześnie raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz strony, które odwiedzają anonimowo.

1 dzień

_gat_gtag_UA_*

Google Analytics ustawia ten plik cookie w celu przechowywania unikalnego identyfikatora użytkownika.

1 minuta

Każda osoba ma prawo do odmowy zapisywania plików cookies na swoim sprzęcie. Każda przeglądarka oferuje możliwość włączenie bądź wyłączenie mechanizmu ciasteczek (domyślnie zazwyczaj jest on włączony). Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookie, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Niezależnie od tego, z jakiej przeglądarki internetowej korzystasz, możesz skorzystać z opcji wyłączenia ciasteczek zarówno dla konkretnej witryny, jak i wszystkich odwiedzanych przez Ciebie stron internetowych

Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących ciasteczek w poszczególnych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Instrukcje dla urządzeń mobilnych:

Więcej o plikach cookies możesz się dowiedzieć ze strony wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc”           w menu przeglądarki internetowej.

Jeśli chcesz uniemożliwić umieszczanie plików cookie na swoim urządzeniu przez tę stronę internetową, ale nie możesz lub nie chcesz wdrożyć działań wskazanych powyżej, zalecamy powstrzymanie się od korzystania z tej witryny.

Jak zabezpieczamy Twoje dane?

Zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez Ciebie. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce prywatności.

Zmiany w tej polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany powyższej Polityki prywatności. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom poprzez publikację na niniejszej stronie. Zalecamy częste sprawdzanie tej strony i odwoływanie się do daty ostatniej modyfikacji powyżej.

Masz pytania w zakresie przetwarzania Twoich danych?

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości – jesteśmy do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami mailowo, pisząc na adres: rodo@delegate.pl.