robot na linii produkcyjnej

DEMAND DRIVEN MATERIAL REQUIREMENTS PLANNING (DDMRP)

Wraz z rosnącą złożonością wykazu materiałów, posiadanie odpowiedniego zapasu we właściwym czasie staje się coraz trudniejsze.

POCZĄTKI Z PLANOWANIEM MRP

W ciągu ostatnich 4o lat w produkcji oraz w łańcuchu dostaw wprowadzono systemy komputerowe, zastąpiono karty magazynowe i wykresy. Był to ogromny krok naprzód. Z całkowicie ręcznego systemu przeniesiono się na poziom automatyzacji.

W latach 60 zwrócono uwagę na MRP (Manufacturing Resource Planning).Proces ten opierał się na prawidłowym zestawieniu materiałowym oraz dokładnej ewidencji magazynowej. Umożliwiło to planistom produkcji zamówienie części na czas, tym samym realizując plan na najwyższym poziomie.

Wraz z udoskonaleniem systemów nastąpiła integracja pozostałych procesów.

Zamówienia zakupu można tworzyć na podstawie popytu i pozycji magazynowej.

Zwiększono moce produkcyjne i stworzono MRP II .

MRP i MRP II to metody, które próbują stworzyć plan zerowy. Zakładają, że to co jest zamawiane, czy planowane zostanie wykonane w wymaganym przez system przedziale czasowym.

MRP EWOLUUJE W ERP

W ostatnich latach systemy MRP przekształciły się w systemy ERP ( Enterprise Resource Planning) wprowadzając istotne procesy biznesowe. CRP ( Capacity Requirements Planning) stało się częścią ERP pomagającą uzyskać informację zwrotną tego co dzieje się na hali.

Wyprodukowane produkty stały się bardziej złożone, ponieważ klienci wymagali większej różnorodności i modyfikacji. Klienci nie byli przygotowani na dłuższe terminy realizacji, które były konieczne. Coraz trudniejsze staje się prognozowanie potrzeb klienta. Dodając zmienny łańcuch dostaw wyzwania staną się złożone do momentu zgadywania lub posiadania zapasów na wszelki wypadek! Dodatkowe zapasy zapobiegają niedoborom, ale tylko niektórym. Dodatkowy zapas wiąże gotówkę i powierzchnię magazynową. Jeśli dodatkowy zapas ma okres przydatności do spożycia, istnieje ryzyko, że wygaśnie przed użyciem i doprowadzi do odpadów.

Jeżeli plan produkcji zostanie zmieniony z powodu dostawy czy zmiany popytu klientów, wówczas MRP wygeneruje dużą liczbę komunikatów o wyjątkach informujących o zapotrzebowaniu na wiele części przypadających na ten sam dzień. Nie można posortować wiadomości na te, które są najpilniejsze.

W 2016r opracowano możliwe rozwiązania postawionych wcześniej wyzwań związanych z dostawami. Wówczas po raz pierwszy zaproponowano DDMRP jako krok naprzód w produkcji. Uwzględniono lean manufacturing oraz teorię ograniczeń, zmieniono sposób patrzenia na podaż i popyt tam gdzie prognozowanie jest trudne.

CZY DDRMP JEST ROZWIĄZANIEM?

DDMRP opisano jako rozwiązanie, które ma służyć kontroli i uzupełnianiu materiałów. Poprawia ono funkcjonalność tradycyjnego MRP. DDMRP oparty jest na popycie, w związku z czym w sposób czuły reaguje na zmiany popytu i podaży, które mogą spowodować niedobory, przerwy w produkcji, a co za tym idzie chaos w zakładach produkcyjnych.

DDMRP jest rozszerzeniem MRP, a nie jego zamiennikiem. Działa na podstawie rzeczywistego zużycia i prognozy z wyprzedzeniem. Pomaga określić wystarczający zapas, który ma pokryć ewentualne zapotrzebowanie.

Ponieważ DDMRP wykorzystuje rzeczywiste zużycie, możliwe jest skrócenie całkowitego czasu realizacji produktu tak, aby uzupełnienie mogło nastąpić wcześniej niż sugerowałoby to MRP.

DDMRP ma ustrukturyzowaną metodologię: Position – Protect – Pull

-Position (Stanowisko)Stanowisko: Listy materiałów są badane w celu zidentyfikowania strategicznych pozycji, materiałów lub komponentów w krytycznych punktach konstrukcji. W Teorii Ograniczeń, w której krytyczne zasoby zwane „ ograniczeniami” określają ograniczenia produkcyjne. Kluczowe materiały muszą być przedmiotem kontroli ponad wszystkimi innymi komponentami.

-Protect (Ochrona): Dostępność krytycznych elementów jest również zapewniona poprzez użycie zapasów jako bufora. Inwentaryzacja buforów nie jest wdrażana jako część MRP, ale jest uzupełniana w razie potrzeby.

-Pull (Zaciąganie): Zasoby buforowe są zarządzane za pomocą innowacyjnej techniki zaciągania, która stale monitoruje poziomy zapasów i używa wizualnych wskazówek, aby utrzymać bufor w określonym zakresie.

Istnieje tylko kilka rozwiązań ERP, które mają DDMRP wbudowane w centralne obliczenia MRP. Najlepiej jest znaleźć dostawcę oprogramowania certyfikowanego przez Demand Driven Institute ( IFS i IFS Cloud są w pełni certyfikowane).

Wnioski

DDMRP jest stworzony dla ludzi. Nie jest on odpowiedni dla wszystkich branż, ale działa efektywnie eliminując ciągłą pogoń za zmieniającymi się wymaganiami materiałowymi.

DDRMP daje produkcji kolejne narzędzie , które pomaga w ciągle zmieniającym się krajobrazie prognoz oraz w personalizacji klienta.

Marcin Heczko
Dyrektor ds. wdrożeń

Zastosowanie nowatorskiej metody  DDMRP w sposób skuteczny i szybki usprawnia łańcuch dostaw bez względu na branżę i wielkość przedsiębiorstwa. Sprawdza się zwłaszcza w organizacjach gdzie występuje zmienny i trudny do zaplanowania popyt. Jest również odpowiedzią na produkcję w której problemem są złożone struktury, wariantowość produktów i długie czasy realizacji.

Marcin Heczko, Dyrektor ds. wdrożeń

Udostępnij

Polecamy również: